Team Members

Sarah Davies - Day Visits

Sarah Davies - Day Visits

Kate Harvey - Membership

Kate Harvey - Membership

01179622475

Richard Kochanski - Treasurer

Richard Kochanski - Treasurer

01179629941

Christine Purvis - Sales Table

Christine Purvis - Sales Table

Sue Knight - Sales Table

Sue Knight - Sales Table

07989827265

Ian Sturland - Technical Support

Ian Sturland - Technical Support

01179621590

Sally Wilkinson - Membership

Sally Wilkinson - Membership

Chris Radford - Chairman

Chris Radford - Chairman

07974 314253

Christeen Davis - Website

Christeen Davis - Website

07397297211